Terms and Conditions

Terms and Conditions

Refund policy

The store does not have a refund policy.


ทางร้านไม่มีนโยบายการคืนเงิน หากสินค้าที่ซื้อไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้ สามารถเปลี่ยนขนาดได้ พร้อมใบเสร็จรับเงิน ภายใน 7วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า

---

Terms of service

เงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์ช่องทาง https://ywcollection.cc/, Line OA และ FB Page

สินค้าจักรยาน
1. เมื่อซื้อสินค้าแล้ว หากผู้ซื้อไม่สามารถสวมใส่สินค้านั้นๆได้ สามารถเปลี่ยนขนาดได้ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ภายใน 7วันทำการหลังจากได้รับสินค้า ไม่สามารถคืนสินค้าได้
2. สินค้าที่นำมาเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน ทุกประการ (ไม่ตัดป้าย ไม่ใช้งาน ไม่ซัก)
3. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าใหม่กลับไป ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งทั้งหมด
5. ถุงเท้า ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (โปรดตรวจสอบสี ขนาด ให้ชัดเจนก่อนทำการสั่งซื้อ)
7. สินค้ารายการ SALE ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี  (โปรดตรวจสอบสี ขนาด ให้ชัดเจนก่อนทำการสั่งซื้อ)
6. หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ทางร้านขอปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ
 
สินค้า Bellroy
สินค้า Bellroy ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ในทุกกรณี (โปรดตรวจสอบสี ขนาด ให้ชัดเจนก่อนทำการสั่งซื้อ)

Bellroy: 3 Year Warranty << click

---

Shipping policy

ปัจจุบัน YW Collection.Co.,Ltd. เลือกใช้ขนส่งเอกชน
ส่งสินค้าทุกวัน ตัดรอบส่ง 12:00น.

ระบบแจ้ง Tracking number ทาง email สามารถตรวจสอบได้หลังเวลา 16:00น.

*ระยะเวลาจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบขนส่งเอกชน สามารถติดตามสถานะได้จาก Tracking Number*

 

ร้านตัวแทนจำหน่าย
Line :  เพิ่มเพื่อน
Instagram : ywcollection
Tel : 02 203 0505
Google Map
------
#ywcollection #poc #pocsports #pocthailand

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.