T-1 Made In New York City T-1 Made In New York City

Search and State

1 In stock

Apparel

Search and State

Our original 100% cotton t-shirt featuring an athletic/slim fit and a super soft hand feel for comfort. Made in USA
Our original 100% cotton t-shirt featuring an athletic/slim fit and a super soft hand feel for comfort. Made in USA
฿ 1,225.00 ฿ 980.00
-
+
฿ 980.00
Add to wishlist
Tags / / / / /

Our original 100% cotton t-shirt featuring an athletic/slim fit and a super soft hand feel for comfort.

Made in USA

Our original 100% cotton t-shirt featuring an athletic/slim fit and a super soft hand feel for comfort.

Made in USA

เงื่อนไขในการซื้อสินค้า Online

สินค้าจักรยาน Jersey, Bib

1. เมื่อซื้อสินค้าแล้ว หากผู้ซื้อไม่สามารถสวมใส่สินค้านั้นๆได้ สามารถเปลี่ยนขนาดได้ พร้อมใบเสร็จรับเงิน ภายใน 7วันทำการหลังจากได้รับสินค้า แต่ไม่สามารถคืนสินค้าได้

2. สินค้าที่นำมาเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน ทุกประการ (ไม่ตัดป้าย ไม่ใช้งาน ไม่ซัก)

3. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าใหม่กลับไป ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งทั้งหมด

5. ถุงเท้า ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (ตรวจสอบขนาดตามที่แจ้งไว้ ก่อนทำการสั่งซื้อ)

6. หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ทางร้านขอปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

หมายเหตุ : สินค้า SALE ไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนได้


สินค้า Bellroy

1. สินค้า Bellroy ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ในทุกกรณี โปรดตรวจสอบสี ขนาด ให้ชัดเจนก่อนทำการสั่งซื้อ

2. สินค้า Bellroy มีการรับประกันจากแบรนด์โดยตรง 3ปี โดยดูเงื่อนไขได้จาก link นี้  https://ywcollection.cc/blogs/news/bellroy-3-year-warranty

เงื่อนไขในการซื้อสินค้า Online

สินค้าจักรยาน Jersey, Bib

1. เมื่อซื้อสินค้าแล้ว หากผู้ซื้อไม่สามารถสวมใส่สินค้านั้นๆได้ สามารถเปลี่ยนขนาดได้ พร้อมใบเสร็จรับเงิน ภายใน 7วันทำการหลังจากได้รับสินค้า แต่ไม่สามารถคืนสินค้าได้

2. สินค้าที่นำมาเปลี่ยน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วน ทุกประการ (ไม่ตัดป้าย ไม่ใช้งาน ไม่ซัก)

3. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนไม่สามารถนำมาแลกเป็นเงินสดได้

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าใหม่กลับไป ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งทั้งหมด

5. ถุงเท้า ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (ตรวจสอบขนาดตามที่แจ้งไว้ ก่อนทำการสั่งซื้อ)

6. หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ทางร้านขอปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ

หมายเหตุ : สินค้า SALE ไม่สามารถคืน หรือเปลี่ยนได้


สินค้า Bellroy

1. สินค้า Bellroy ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ในทุกกรณี โปรดตรวจสอบสี ขนาด ให้ชัดเจนก่อนทำการสั่งซื้อ

2. สินค้า Bellroy มีการรับประกันจากแบรนด์โดยตรง 3ปี โดยดูเงื่อนไขได้จาก link นี้  https://ywcollection.cc/blogs/news/bellroy-3-year-warranty

Recently Viewed Products

Zuletzt angesehene Produkte